Cart 0

Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
Београд, Краља Петра 46
Број: 1493/17
20.11.2017. године
На основу члана 27г, став 9. тачка 2. Закона о научноистраживачкој делатности (”Службени гласник РС”, бр. 110/06, 50/06, 18/10, 112/15 директор доноси

ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА САЈТА
PRODAVNICA.CPN.RS

Овим општим условима (у даљем тексту: „Општи услови“) уређуjу сe основна правила у вези са коришћењем интернет услуга на саjту prodavnica.cpn.rs.

Општи услови којима се уређују права и обавезе у вези са коришћењем сајта prodavnica.cpn.rs обавезуjући су за власника саjта Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, 11000 Београд, Србија, ПИБ 106867229, матични број 17799274 (у даљем тексту „Центар“) и за сваког појединог члана.

1. Опште одредбе коришћења сајта
Сврха сајта prodavnica.cpn.rs jе да информише, промовише и врши продаjу производа Центра за промоцију науке и других производа, а у вези са промоцијом науке, научно-технолошких резултата и достигнућа у земљи и свету.

Пословање Центра за промоцију науке путем саjта prodavnica.cpn.rs регулисано jе Законом о електронскоj трговини, те другим важећим прописима Републике Србиjе.

Корисницима услуга које пружа сајт prodavnica.cpn.rs сматрају се посетиоци и чланови. Посетилац је субјекат који путем интернета приступи сајту под наведеним условима коришћења, без пријаве или регистрације. Члан је физичко лице које се регистровало на сајту prodavnica.cpn.rs, под условима и на начин из овде наведених општих услова.

Члан се путем регистрациjе саглашава са Општим условима.

Центар за промоцију науке може да измени Опште услове у било ком тренутку. Коришћењем саjта prodavnica.cpn.rs након промене(а) Општих услова значи да jе члан прихватио измењене Опште услове. Све измене настале након поруџбине од стране члана неће утицати на ту поруџбину, осим ако Центар за промоцију науке ниjе обавезан по закону да изврши одређену измену.

2. Уговорни однос и уговор по приступу
Приступом и коришћењем сајта prodavnica.cpn.rs, члан пристаје на Опште услове, те на тај начин закључује уговор по приступу са пружаоцем интернет услуге, односно Центром.

3. Обрада и заштита података о личности
Центар врши обраду неопходних података оних лица која су дала пристанак за обраду, у за то јасно одређену сврху, на законом дозвољен начин, тако да лице на које се подаци односе не буде одређено или одредиво и након што се оствари сврха обраде, а у сразмери са сврхом обраде.

Подаци који се обрађују морају бити истинити и потпуни, као и да се заснивају на веродостојном извору, односно извору који није застарео.

Пре прикупљања података, Центар обавештава лице на које се подаци односе о следећем:

– да је Центар лице одговорно за прикупљање података,
– да је сврха прикупљања и обраде података, омогућавање несметаног функционисања сајта Центра за промоцију науке prodavnica.cpn.rs, безбедност чланова интернет сервиса, и омогућавање електронске трговине, члановима интернет сервиса у складу са законом,
– да се прикупљени подаци користе тако да омогуће идентификацију купаца, у складу са добрим пословним обичајима, чувањем пословне тајне и законом,
– да су лица која користе податке она лица запослена у Центру која имају овлашћење за коришћење података, као и сви државни органи који на основу закона и/или одлуке суда остварују право коришћења података,
– да је давање података о личности добровољно, те да нико ко не жели да буде члан сајта prodavnica.cpn.rs Центра није у обавези да остави било какав податак, али да је остављање података обавезно на основу Закона о електронској трговини ради остваривања чланства,
– да лице које је дало пристанак о прикупљању и обради података може у било ком тренутку и без образложења повући свој пристанак, што као правну последицу производи престанак чланства, доспевање свих неизмирених обавеза насталих за време трајања чланства, као и да тиме престаје свако даље прикупљање података од лица које је пристанак повукло, и
– да у случају недозвољене обраде лица имају право на заштиту података о личности, као и друга права која им по закону припадају.

Подаци који се прикупљају у горе назначене сврхе су: име, презиме, адреса, број телефона и имејл адреса.

Навођење датума рођења је опционо.

4. Производи
Велика пажња jе посвећена визуелноj презентациjи производа на саjту prodavnica.cpn.rs како би се дао што реалниjи приказ производа током виртуелне куповине. Упркос томе, фотографиjе се могу презентовати другачиjе од стварности због могућег различитог подешавања екрана на уређаjу корисника, као и осветљења током прављења фотографиjа.

5. Регистрациjа
Да би био у могућности да купи производ/e путем сајта prodavnica.cpn.rs, неопходно је да се корисник претходно региструје.

Тражене информациjе током регистрациjе ће омогућити Центру да ефикасно руководи корисничким налогом.

Достављене информациjе ће бити третиране у свему у складу са Законом о заштити података о личности.

Прихватањем Општих услова, члан потврђуjе да кроз процес регистрациjе ниjе користио туђе податке, лажно име или име за коjе нема овлашћење да га користи.

Центар за промоцију науке задржава право да у случају поруџбине веће количине производа контактира члана како би се потврдила веродостојност поруџбине.

У случаjу да дође до промене личних података, члан има могућност измене личних података у свом личном налогу у било ком тренутку.

6. Куповина
Куповина преко саjта prodavnica.cpn.rs jе омогућена само за кориснике на териториjи Републике Србиjе.

Уколико се корисник одлучи за куповину, прихвата да купи производ(е) по наведеним ценама, у складу са Општим условима.

Све поруџбине подлежу прихватању и доступности.

Центар задржава право да повуче производе из продаjе у било ком тренутку и/или уклони и промени било какав податак или садржаj на саjту prodavnica.cpn.rs. Члан-купац има право да одустане од куповине у року од 14 дана од дана пријема робе.

7. Наручивање
Сајт prodavnica.cpn.rs садржи користан водич (како поручити-линковано) где су приказани неопходни кораци за наручивање производа. Поруџбина одабраних производа се потврђуjе кликом на дугме Изврши куповину на краjу процеса наручивања.

Када члан потврди поруџбину, добиће имеjл са детаљима налога, заjедно са шифром и вредношћу поруџбине.

Уколико члан ниjе другачиjе обавештен, потврдом поруџбине се сматра информативни имеjл од стране Центра са обавештењем да jе поруџбина потврђена.

Центар за промоцију науке не може прихватити налог уколико:

– производ коjи jе поручен ниjе тренутно доступан;
– не постоjи потврда о регистрациjи корисника;
– постоjи грешка у вези са производом или ценом.

8. Ценовник
Цене на саjту су приказане у динарима (РСД). Крајња цена поруџбине подразумева цену изабраних производа и трошкове услуга доставе. Крајња цена је приказана пре самог извршења куповине.

Члан jе обавезан да плати цену производа коjе поручује, као и трошкове испоруке.

Цене су подложне променама само уколико су постављене пре него што jе налог члана прихваћен. Производи могу да подлежу попусту у сваком тренутку током продаjног периода.

9. Плаћање и испорука
Члану ће роба бити послата од стране Центра за промоцију науке путем система експресне доставе пошиљки Поште Србије (www.postexpress.rs) на назначену адресу члана у року од наjвише 7 радних дана од извршења поруџбине.

Ова адреса не сме да се разликуjе од адресе члана коjи ће извршити плаћање. Плаћање ће бити извршено у моменту приjема пошиљке.

Центар за промоцију науке ниjе одговоран за било какве непредвиђене трошкове настале због кашњења у достави због недоступности члана.

10. Рекламација
Члан може одустати од куповине и вратити поручену робу у складу са Законом о заштити потрошача. Производи могу бити враћени уз приложен рачун или фискални рачун. Члан нема право на рекламацију уколико не достави на увид рачун или фискални рачун. У случају рекламације, члан је може изјавити електронским путем на имејл адресу prodaja@cpn.rs. Више информација о рекламацији – Правилник о рекламацији.

11. Кориснички сервис
Све информациjе о сервису и помоћи око наручивања преко интернета корисник може добити путем имеjла prodaja@cpn.rs и на телефон + 381.011.24.00.260 сваким радним даном од 08:00 до 16:00 часова.

12. Заштита ауторских права
Садржаj обjављен на саjту, укључуjући, али не ограничаваjући се на дизаjн производа (осим производа који су на сајту prodavnica.cpn.rs приказани под „Мозгалице“), текстове, графику, логотип, иконе, фотографиjе, аудио-снимке, власништво су Центра.

13. Центар даjе ограничену, опозивну, и неексклузивну дозволу за приступ и лично коришћење саjта prodavnica.cpn.rs. Забрањено је квадрирање, линковање или повезивање саjта, или било ког дела саjта, без претходне писмене сагласности Центра, коју Центар може да ускрати у сваком тренутку.

Одобрава се ограничено, опозивно, и неексклузивно право на линковање почетне странице саjта prodavnica.cpn.rs само за личну, некомерциjалну употребу.

Правно лице коjи користи prodavnica.cpn.rs линк:
– може да линкуjе, али не реплицира садржаj сајта prodavnica.cpn.rs;
– не сме да одаjе утисак да Центар рекламира друго правно лице или његове услуге или производе;
– не сме да има садржаj коjи би могао да се протумачи као неукусан, непристоjан, увредљив или контроверзан;
– не сме да приказуjе Центар и његове производе и услуге у лажне, погрешне, погрдне, увредљиве или у непожељне сврхе;
– не сме да користити лого Центра без претходне писмене сагласности Центра;

Центар може захтевати да се уклони линк коjи ниjе прилагођен.

Свака од претходно наведених ставки о неовлашћеном коришћењу сајта може довести до раскида ограниченог права коришћења.

В.д. директора

Дoц. др Joвaн Tрифунoвић, дипл. инж. eл.

Напомена: Овај документ је компјутерски генерисан и важи без потписа и печата.