Republika Srbija
CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE
Beograd, Kralja Petra 46
Broj: 1493/17
20.11.2017. godine
Na osnovu člana 27g, stav 9. tačka 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (”Službeni glasnik RS”, br. 110/06, 50/06, 18/10, 112/15 direktor donosi

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA
PRODAVNICA.CPN.RS

 

 

Ovim opštim uslovima (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) uređuju se osnovna pravila u vezi sa korišćenjem internet usluga na sajtu prodavnica.cpn.rs.

Opšti uslovi kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta prodavnica.cpn.rs obavezujući su za vlasnika sajta Centar za promociju nauke, Kralja Petra 46, 11000 Beograd, Srbija, PIB 106867229, matični broj 17799274 (u daljem tekstu „Centar“) i za svakog pojedinog člana.

 

1. Opšte odredbe korišćenja sajta
Svrha sajta prodavnica.cpn.rs je da informiše, promoviše i vrši prodaju proizvoda Centra za promociju nauke i drugih proizvoda, a u vezi sa promocijom nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća u zemlji i svetu.

Poslovanje Centra za promociju nauke putem sajta prodavnica.cpn.rs regulisano je Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim važećim propisima Republike Srbije.

Korisnicima usluga koje pruža sajt prodavnica.cpn.rs smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi sajtu pod navedenim uslovima korišćenja, bez prijave ili registracije. Član je fizičko lice koje se registrovalo na sajtu prodavnica.cpn.rs, pod uslovima i na način iz ovde navedenih opštih uslova.

Član se putem registracije saglašava sa Opštim uslovima.

Centar za promociju nauke može da izmeni Opšte uslove u bilo kom trenutku. Korišćenjem sajta prodavnica.cpn.rs nakon promene(a) Opštih uslova znači da je član prihvatio izmenjene Opšte uslove. Sve izmene nastale nakon porudžbine od strane člana neće uticati na tu porudžbinu, osim ako Centar za promociju nauke nije obavezan po zakonu da izvrši određenu izmenu.

 

2. Ugovorni odnos i ugovor po pristupu
Pristupom i korišćenjem sajta prodavnica.cpn.rs, član pristaje na Opšte uslove, te na taj način zaključuje ugovor po pristupu sa pružaocem internet usluge, odnosno Centrom.

 

3. Obrada i zaštita podataka o ličnosti
Centar vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Centar obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

– da je Centar lice odgovorno za prikupljanje podataka,
– da je svrha prikupljanja i obrade podataka, omogućavanje nesmetanog funkcionisanja sajta Centra za promociju nauke prodavnica.cpn.rs, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine, članovima internet servisa u skladu sa zakonom,
– da se prikupljeni podaci koriste tako da omoguće identifikaciju kupaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom,
– da su lica koja koriste podatke ona lica zaposlena u Centru koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka,
– da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član sajta prodavnica.cpn.rs Centra nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno na osnovu Zakona o elektronskoj trgovini radi ostvarivanja članstva,
– da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo kom trenutku i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo, i
– da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona i imejl adresa.

Navođenje datuma rođenja je opciono.

 

4. Proizvodi
Velika pažnja je posvećena vizuelnoj prezentaciji proizvoda na sajtu prodavnica.cpn.rs kako bi se dao što realniji prikaz proizvoda tokom virtuelne kupovine. Uprkos tome, fotografije se mogu prezentovati drugačije od stvarnosti zbog mogućeg različitog podešavanja ekrana na uređaju korisnika, kao i osvetljenja tokom pravljenja fotografija.

 

5. Registracija
Da bi bio u mogućnosti da kupi proizvod/e putem sajta prodavnica.cpn.rs, neophodno je da se korisnik prethodno registruje.

Tražene informacije tokom registracije će omogućiti Centru da efikasno rukovodi korisničkim nalogom.

Dostavljene informacije će biti tretirane u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Prihvatanjem Opštih uslova, član potvrđuje da kroz proces registracije nije koristio tuđe podatke, lažno ime ili ime za koje nema ovlašćenje da ga koristi.

Centar za promociju nauke zadržava pravo da u slučaju porudžbine veće količine proizvoda kontaktira člana kako bi se potvrdila verodostojnost porudžbine.

U slučaju da dođe do promene ličnih podataka, član ima mogućnost izmene ličnih podataka u svom ličnom nalogu u bilo kom trenutku.

 

6. Kupovina
Kupovina preko sajta prodavnica.cpn.rs je omogućena samo za korisnike na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko se korisnik odluči za kupovinu, prihvata da kupi proizvod(e) po navedenim cenama, u skladu sa Opštim uslovima.

Sve porudžbine podležu prihvatanju i dostupnosti.

Centar zadržava pravo da povuče proizvode iz prodaje u bilo kom trenutku i/ili ukloni i promeni bilo kakav podatak ili sadržaj na sajtu prodavnica.cpn.rs. Član-kupac ima pravo da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana prijema robe.

 

7. Naručivanje
Sajt prodavnica.cpn.rs sadrži koristan vodič (kako poručiti-linkovano) gde su prikazani neophodni koraci za naručivanje proizvoda. Porudžbina odabranih proizvoda se potvrđuje klikom na dugme Izvrši kupovinu na kraju procesa naručivanja.

Kada član potvrdi porudžbinu, dobiće imejl sa detaljima naloga, zajedno sa šifrom i vrednošću porudžbine.

Ukoliko član nije drugačije obavešten, potvrdom porudžbine se smatra informativni imejl od strane Centra sa obaveštenjem da je porudžbina potvrđena.

Centar za promociju nauke ne može prihvatiti nalog ukoliko:

– proizvod koji je poručen nije trenutno dostupan;
– ne postoji potvrda o registraciji korisnika;
– postoji greška u vezi sa proizvodom ili cenom.

 

8. Cenovnik
Cene na sajtu su prikazane u dinarima (RSD). Krajnja cena porudžbine podrazumeva cenu izabranih proizvoda i troškove usluga dostave. Krajnja cena je prikazana pre samog izvršenja kupovine.

Član je obavezan da plati cenu proizvoda koje poručuje, kao i troškove isporuke.

Cene su podložne promenama samo ukoliko su postavljene pre nego što je nalog člana prihvaćen. Proizvodi mogu da podležu popustu u svakom trenutku tokom prodajnog perioda.

 

9. Plaćanje i isporuka
Članu će roba biti poslata od strane Centra za promociju nauke putem sistema ekspresne dostave pošiljki Pošte Srbije (www.postexpress.rs) na naznačenu adresu člana u roku od najviše 7 radnih dana od izvršenja porudžbine.

Ova adresa ne sme da se razlikuje od adrese člana koji će izvršiti plaćanje. Plaćanje će biti izvršeno u momentu prijema pošiljke.

Centar za promociju nauke nije odgovoran za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi zbog nedostupnosti člana.

 

10. Reklamacija
Član može odustati od kupovine i vratiti poručenu robu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Proizvodi mogu biti vraćeni uz priložen račun ili fiskalni račun. Član nema pravo na reklamaciju ukoliko ne dostavi na uvid račun ili fiskalni račun. U slučaju reklamacije, član je može izjaviti elektronskim putem na imejl adresu prodaja@cpn.rs. Više informacija o reklamaciji – Pravilnik o reklamaciji.

 

11. Korisnički servis
Sve informacije o servisu i pomoći oko naručivanja preko interneta korisnik može dobiti putem imejla prodaja@cpn.rs i na telefon + 381.011.24.00.260 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova.

 

12. Zaštita autorskih prava
Sadržaj objavljen na sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na dizajn proizvoda (osim proizvoda koji su na sajtu prodavnica.cpn.rs prikazani pod „Mozgalice“), tekstove, grafiku, logotip, ikone, fotografije, audio-snimke, vlasništvo su Centra.

 

13. Centar daje ograničenu, opozivnu, i neekskluzivnu dozvolu za pristup i lično korišćenje sajta prodavnica.cpn.rs. Zabranjeno je kvadriranje, linkovanje ili povezivanje sajta, ili bilo kog dela sajta, bez prethodne pismene saglasnosti Centra, koju Centar može da uskrati u svakom trenutku.

Odobrava se ograničeno, opozivno, i neekskluzivno pravo na linkovanje početne stranice sajta prodavnica.cpn.rs samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Pravno lice koji koristi prodavnica.cpn.rs link:
– može da linkuje, ali ne replicira sadržaj sajta prodavnica.cpn.rs;
– ne sme da odaje utisak da Centar reklamira drugo pravno lice ili njegove usluge ili proizvode;
– ne sme da ima sadržaj koji bi mogao da se protumači kao neukusan, nepristojan, uvredljiv ili kontroverzan;
– ne sme da prikazuje Centar i njegove proizvode i usluge u lažne, pogrešne, pogrdne, uvredljive ili u nepoželjne svrhe;
– ne sme da koristiti logo Centra bez prethodne pismene saglasnosti Centra;

Centar može zahtevati da se ukloni link koji nije prilagođen.

Svaka od prethodno navedenih stavki o neovlašćenom korišćenju sajta može dovesti do raskida ograničenog prava korišćenja.

 

V.d. direktora

Doc. dr Jovan Trifunović, dipl. inž. el.

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.