Republika Srbija

CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE

Beograd, Makenzijeva 24

Broj: 678/16

01.06.2016. godine

 

Na osnovu člana 27g stav 6. tačka 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (”Službeni glasnik RS”, br. 110/06, 50/06, 18/10, 112/15), a u vezi sa čl. 52. i 54. Zakona o zaštiti potprošača, a u vezi sa odredbama Zakona o trgovini, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 01. juna 2016. godine, doneo

 

PRAVILNIK O REKLAMACIJI

 

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom  uređuju su uslovi i način rešavanja reklamacije potrošača kod Centra za promociju nauke.

 

Obaveštavanje potrošača o pravima u vezi sa reklamacijom

Član 2.

Potrošač (u daljem tekstu: podnosilac) ima pravo da upitom preko elektronske pošte dobije potrebne informacije od strane Centra za promociju nauke o svojim pravima u vezi sa reklamacijom. Adresu elektronske pošte za kontakt u vezi sa reklamacijom, koja glasi prodavnica@cpn.rs , Centar za promociju nauke objavljuje na svojoj internet stranici, i čini dostupnom potrošačima.

Centar za promociju nauke obaveštava podnosioca na valjan način o obimu, uslovima, roku i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi reklamacija, kao i o ostalim podacima s tim u vezi, odredbama zakona koje se odnose na reklamaciju i ovom pravilniku.

 

Roba za koju se može izjaviti reklamacija

Član 3.

Reklamacija se može izjaviti za svu robu.

 

Mesto i način izjavljivanja reklamacije i uslovi za reklamaciju

Član 4.

Podnosilac može da izjavi reklamaciju elektronskim putem, na i-mejl adresu Centra za promociju nauke prodaja@cpn.rs.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju, podnosilac je obavezan da kao dokaz o kupovini dostavi na uvid račun ili fiskalni račun.

Uz reklamaciju, podnosilac predočava, odnosno predaje robu koja je predmet reklamacije.

Nemogućnost podnosioca da dostavi Centru za promociju nauke ambalažu robe, ne može biti uslov za rešavanje reklamacije.

Podnosilac nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema račun.

 

Evidencija o primljenim reklamacijama

Član 5.

Centar za promociju nauke vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je dve godine od dana podnošenja reklamacija podnosioca.

Centar za promociju nauke, podnosiocu, elektronskim putem, potvrđuje prijem reklamacije, odnosno saopštava broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u u elektronskom obliku i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru podnosiocu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio podnosilac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije, saglasnost podnosioca za produžavanje roka, i napomene.

Lice koje je u Centru za promociju nauke zaduženo za upis podataka u evidenciju o primljenim reklamacijama upisuje u ovu evidenciju i obrađuje one podatke o ličnosti podnosioca reklamacije koji su neophodni za ostvarenje svrhe upisa u ovu evidenciju i reklamacije, i to ime i prezime i kontakt detalje podnosioca. Lice zaduženo za upis podataka u ovu evidenciju prethodno, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obaveštava podnosioca o obradi tih podataka i pribavlja punovažan pristanak za obradu ovih podataka u svrhu reklamacije. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i punovažan pristanak za obradu konstatuju se u napomenama u evidenciji o primljenim reklamacijama.

 

Odgovor na reklamaciju

Član 6.

Centar za promociju nauke, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem odgovara podnosiocu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Centra za promociju nauke na reklamaciju podnosioca sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu podnosioca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

 

Rešavanje reklamacije od strane ovlašćenog lica Prodavca

Član 7.

O reklamaciji rešava ovlašćeno lice Centra za promociju nauke.

Ovlašćeno lice Centra za promociju nauke ispituje reklamaciju, pregleda robu koja je predmet reklamacije i daje odgovor na reklamaciju.

Kada ovlašćeno lice Centra za promociju nauke utvrdi da je reklamacija opravdana, prihvata reklamaciju, izjašnjava se o zahtevu podnosioca i daje mu konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Kada rešavanje reklamacije nije bilo moguće odmah, ovlašćeno lice Centra za promociju nauke obaveštava podnosioca dostavljanjem pisanog odgovora na reklamaciju i usmenim obaveštavanjem o odgovoru.

 

Prihvatanje reklamacije

Član 8.

U slučaju prihvatanja reklamacije, a saglasno uslovima propisanim Zakonom, ovlašćeno lice Centra za promociju nauke može dati predlog za:

– otklanjanje nedostatka robe;

– zamenu robe sa nedostatkom za novu robu, odnosno sličnu robu;

– umanjenje, odnosno korekciju cene robe;

– raskid ugovora i povraćaj novčanog iznosa plaćenog za tu robu.

 

Postupanje u slučaju kada podnosilac odbije predlog rešavanja reklamacije

Član 9.

Kada podnosilac odbije predlog rešavanja reklamacije, ovlašćeno lice Centra će, u skladu sa zakonom i drugim propisom, dobrom poslovnom praksom i načelom savesnosti i poštenja, nastojati da sa podnosiocem pronađe najbolji način rešavanja reklamacije.

Neprihvatanje reklamacije

Član 10.

Kada ovlašćeno lice Centra za promociju nauke, utvrdi da reklamacija nije opravdana, o tome obaveštava podnosioca dostavljanjem pisanog odgovora na reklamaciju u kome se jasno navode razlozi neprihvatanja reklamacije i usmenim obaveštavanjem o odgovoru.

Podnosiocu se dostavlja i roba koja je bila predmet reklamacije.

Ovlašćeno lice Centra za promociju nauke, ovlašćeni su da ne prihvate reklamaciju podnosioca ukoliko utvrde da je nedostatak na robi nastao krivicom podnosioca.

Ako podnosilac nakon kontakta telefonom ili elektronskom poštom ili ličnog kontakta, u roku od pet radnih dana odbije da primi robu za koju reklamacija nije prihvaćena, ovlašćeno lice Centra za promociju nauke će preporučenom poštom dostaviti robu na kućnu adresu podnosioca.

 

Ispunjenje zahteva i produženje roka

Član 10.

Centar za promociju nauke postupa u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost podnosioca.

Ukoliko Centar za promociju nauke, iz objektivnih razloga, nije u mogućnosti da udovolji zahtevu podnosioca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti podnosioca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Troškovi reklamacije

Član 11.

Troškove koji nastanu po osnovu reklamacije snosi Centar za promociju nauke.

 

Dostavljanje rešenih reklamacija nadležnoj službi

Član 12.

Rešene reklamacije dostavljaju se sa odgovarajućim razduženjima i drugom pripadajućom dokumentacijom Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove Centra za promociju nauke.

 

 

Predsednik Upravnog odbora

Dr Bogoljub Zečević

 

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.