Република Србија

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

Београд, Макензијева 24

Број: 678/16

01.06.2016. године

 

На основу члана 27г став 6. тачка 8. Закона о научноистраживачкој делатности (”Службени гласник РС”, бр. 110/06, 50/06, 18/10, 112/15), а у вези са чл. 52. и 54. Закона о заштити потпрошача, а у вези са одредбама Закона о трговини, Управни одбор је на седници одржаној дана 01. јуна 2016. године, донео

 

ПРАВИЛНИК О РЕКЛАМАЦИЈИ

 

Предмет

Члан 1.

Овим правилником  уређују су услови и начин решавања рекламације потрошача код Центра за промоцију науке.

 

Обавештавање потрошача о правима у вези са рекламацијом

Члан 2.

Потрошач (у даљем тексту: подносилац) има право да упитом преко електронске поште добије потребне информације од стране Центра за промоцију науке о својим правима у вези са рекламацијом. Адресу електронске поште за контакт у вези са рекламацијом, која гласи prodavnica@cpn.rs , Центар за промоцију науке објављује на својој интернет страници, и чини доступном потрошачима.

Центар за промоцију науке обавештава подносиоца на ваљан начин о обиму, условима, року и начину рекламације робе, где и коме се подноси рекламација, као и о осталим подацима с тим у вези, одредбама закона које се односе на рекламацију и овом правилнику.

 

Роба за коју се може изјавити рекламација

Члан 3.

Рекламација се може изјавити за сву робу.

 

Место и начин изјављивања рекламације и услови за рекламацију

Члан 4.

Подносилац може да изјави рекламацију електронским путем, на и-мејл адресу Центра за промоцију науке prodaja@cpn.rs.

Да би остварио право на рекламацију, подносилац је обавезан да као доказ о куповини достави на увид рачун или фискални рачун.

Уз рекламацију, подносилац предочава, односно предаје робу која је предмет рекламације.

Немогућност подносиоца да достави Центру за промоцију науке амбалажу робе, не може бити услов за решавање рекламације.

Подносилац нема право на рекламацију ако се утврди да су недостаци настали његовом кривицом или ако нема рачун.

 

Евиденција о примљеним рекламацијама

Члан 5.

Центар за промоцију науке води евиденцију примљених рекламација и чува је две године од дана подношења рекламација подносиоца.

Центар за промоцију науке, подносиоцу, електронским путем, потврђује пријем рекламације, односно саопштава број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација.

Евиденција о примљеним рекламацијама води се у у електронском облику и садржи податке о подносиоцу и датуму пријема рекламације, податке о роби, кратком опису несаобразности и захтеву из рекламације, датуму издавања потврде о пријему рекламације, одлуци о одговору подносиоцу, датуму достављања те одлуке, уговореном примереном року за решавање на који се сагласио подносилац, начину и датуму решавања рекламације, као и информације о продужавању рока за решавање рекламације, сагласност подносиоца за продужавање рока, и напомене.

Лице које је у Центру за промоцију науке задужено за упис података у евиденцију о примљеним рекламацијама уписује у ову евиденцију и обрађује оне податке о личности подносиоца рекламације који су неопходни за остварење сврхе уписа у ову евиденцију и рекламације, и то име и презиме и контакт детаље подносиоца. Лице задужено за упис података у ову евиденцију претходно, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, обавештава подносиоца о обради тих података и прибавља пуноважан пристанак за обраду ових података у сврху рекламације. Обавештење о обради података о личности и пуноважан пристанак за обраду констатују се у напоменама у евиденцији о примљеним рекламацијама.

 

Одговор на рекламацију

Члан 6.

Центар за промоцију науке, најкасније у року од осам (8) дана од дана пријема рекламације, електронским путем одговара подносиоцу на изјављену рекламацију.

Одговор Центра за промоцију науке на рекламацију подносиоца садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву подносиоца и конкретан предлог и рок за решавање рекламације.

 

Решавање рекламације од стране овлашћеног лица Продавца

Члан 7.

О рекламацији решава овлашћено лице Центра за промоцију науке.

Овлашћено лице Центра за промоцију науке испитује рекламацију, прегледа робу која је предмет рекламације и даје одговор на рекламацију.

Када овлашћено лице Центра за промоцију науке утврди да је рекламација оправдана, прихвата рекламацију, изјашњава се о захтеву подносиоца и даје му конкретан предлог и рок за решавање рекламације.

Када решавање рекламације није било могуће одмах, овлашћено лице Центра за промоцију науке обавештава подносиоца достављањем писаног одговора на рекламацију и усменим обавештавањем о одговору.

 

Прихватање рекламације

Члан 8.

У случају прихватања рекламације, а сагласно условима прописаним Законом, овлашћено лице Центра за промоцију науке може дати предлог за:

– отклањање недостатка робе;

– замену робе са недостатком за нову робу, односно сличну робу;

– умањење, односно корекцију цене робе;

– раскид уговора и повраћај новчаног износа плаћеног за ту робу.

 

Поступање у случају када подносилац одбије предлог решавања рекламације

Члан 9.

Када подносилац одбије предлог решавања рекламације, овлашћено лице Центра ће, у складу са законом и другим прописом, добром пословном праксом и начелом савесности и поштења, настојати да са подносиоцем пронађе најбољи начин решавања рекламације.

Неприхватање рекламације

Члан 10.

Када овлашћено лице Центра за промоцију науке, утврди да рекламација није оправдана, о томе обавештава подносиоца достављањем писаног одговора на рекламацију у коме се јасно наводе разлози неприхватања рекламације и усменим обавештавањем о одговору.

Подносиоцу се доставља и роба која је била предмет рекламације.

Овлашћено лице Центра за промоцију науке, овлашћени су да не прихвате рекламацију подносиоца уколико утврде да је недостатак на роби настао кривицом подносиоца.

Ако подносилац након контакта телефоном или електронском поштом или личног контакта, у року од пет радних дана одбије да прими робу за коју рекламација није прихваћена, овлашћено лице Центра за промоцију науке ће препорученом поштом доставити робу на кућну адресу подносиоца.

 

Испуњење захтева и продужење рока

Члан 10.

Центар за промоцију науке поступа у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност подносиоца.

Уколико Центар за промоцију науке, из објективних разлога, није у могућности да удовољи захтеву подносиоца у року који је договорен, дужан је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести подносиоца и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, што евидентира у евиденцији примљених рекламација.

Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

 

Трошкови рекламације

Члан 11.

Трошкове који настану по основу рекламације сноси Центар за промоцију науке.

 

Достављање решених рекламација надлежној служби

Члан 12.

Решене рекламације достављају се са одговарајућим раздужењима и другом припадајућом документацијом Сектору за правне, финансијске и опште послове Центра за промоцију науке.

 

 

Председник Управног одбора

Др Богољуб Зечевић

 

Напомена: Овај документ је компјутерски генерисан и важи без потписа и печата.